Tin tức & sự kiện

21/09/2022

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu). Với tỷ lệ phát hành 10:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau 205 : 10 * 1 = 20,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

HMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

09/09/2022

HMS: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức

09/09/2022

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

HMS: Phạm Hồng Hạnh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 60,000 CP

25/08/2022

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

HMS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

HMS: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

08/06/2022

HMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Đại hội trực tuyến (online), phòng họp và tài khoản họp sẽ được thông báo cụ thể đến từng cổ đông.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

22/04/2022

HMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

HMS: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

HMS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

HMS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

05/04/2022

HMS: Báo cáo tài chính năm 2021

09/02/2022

HMS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

HMS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

03/11/2021

HMS: Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 10,000 CP

03/11/2021

HMS: Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT - đã mua 22,300 CP