Tin tức & sự kiện

13/12/2022

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/12/2022

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

Giao dịch bổ sung - 800,000 CP

22/11/2022

HMS: Ngày 05/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

21/11/2022

HMS: Báo cáo kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP năm 2022

11/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 800,000 CP

10/11/2022

HMS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 800,000 cổ phiếu

13/10/2022

HMS: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty

07/10/2022

HMS: Công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

06/10/2022

HMS: Phạm Hồng Hạnh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 54,500 CP

04/10/2022

HMS: Bổ nhiệm Bà Ngô Kim Dung giữ chức Phó Tổng Giám Đốc từ 01/10/2022

04/10/2022

HMS: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Hải Long

04/10/2022

HMS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

30/09/2022

HMS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2022

21/09/2022

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu). Với tỷ lệ phát hành 10:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau 205 : 10 * 1 = 20,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

HMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

09/09/2022

HMS: Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức

09/09/2022

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

HMS: Phạm Hồng Hạnh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 60,000 CP