Tin tức & sự kiện

18/10/2023

Gần 1 tỷ cổ phiếu bổ sung vào thị trường

26/09/2023

HMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/09/2023

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2023

HMS: Báo cáo phát hành tăng vốn điều lệ trả cổ tức 2022

12/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu). Với tỷ lệ phát hành 10:1, cổ đông A sẽ được nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau 205 : 10 * 1 = 20,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận được là 20 cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/08/2023

HMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

03/08/2023

HMS: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

02/08/2023

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

HMS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

HMS: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

19/07/2023

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2023

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2023

HMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/06/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Dòng bất động sản vẫn nóng

17/05/2023

HMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2023

HMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

HMS: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 HMS - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 83 tỷ đồng.

11/04/2023

HMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị