Tin tức & sự kiện

27/01/2023

HNA: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 HNA - Doanh thu tăng 70,1% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

04/01/2023

HNA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/12/2022

HNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

29/12/2022

HNA: Thay đổi nhân sự

29/12/2022

HNA: Thay đổi nhân sự

26/12/2022

HNA: Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

07/12/2022

HNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNA của CTCP Thủy điện Hủa Na như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/12/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

18/11/2022

HNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

11/11/2022

HNA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

11/11/2022

HNA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

11/11/2022

HNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

HNA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/09/2022

HNA: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Ban Kiểm Soát Công ty

14/09/2022

HNA: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

13/09/2022

HNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/09/2022

HNA: Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/09/2022

HNA: Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Ông Vũ Trung Chính

30/08/2022

HNA: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021