Tin tức & sự kiện

14/09/2022

HNA: Thay đổi nhân sự

14/09/2022

HNA: Thay đổi nhân sự

13/09/2022

HNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/09/2022

HNA: Thông báo Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/09/2022

HNA: Thay đổi nhân sự

30/08/2022

HNA: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

17/08/2022

HNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNA của CTCP Thủy điện Hủa Na như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

03/08/2022

HNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

HNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/07/2022

HNA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

HNA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/07/2022

HNA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

HNA: Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Trần Thị Thu Hà

15/07/2022

HNA: CBTT về Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt

10/06/2022

HNA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

26/04/2022

HNA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

HNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNA của CTCP Thủy điện Hủa Na như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
+ Các nội dung khác liên quan.

24/02/2022

HNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022