Tin tức & sự kiện

26/07/2022

HNB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

HNB: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/07/2022

HNB: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán 2022

24/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNB của CTCP Bến Xe Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc dừng triển khai Dự án Bãi đỗ xe tại Phía Nam Hà Nội tại phường Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;
+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024;
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội – Gác 2, bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

08/06/2022

HNB: Công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/06/2022

HNB: CBTT đơn xin từ nhiệm BKS

04/04/2022

HNB: CBTT đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT

02/04/2022

HNB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

HNB: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

HNB: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNB của CTCP Bến Xe Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội – Gác 2, bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;
+ Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Ghi chú: Thời gian và nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới các Cổ đông theo giấy mời họp)

12/03/2022

HNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

HNB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/03/2022

HNB: Thay đổi nhân sự

28/02/2022

HNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2022

HNB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

01/10/2021

HNB: Thay đổi nhân sự

29/07/2021

HNB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

04/06/2021

HNB: Công bố thông tin đã ký hợp đồng với công ty hãng kiểm toán AASC cho báo cáo tài chính năm 2021

04/06/2021

HNB: CBTT đã ký hợp đồng với công ty hãng kiểm toán AASC cho BCTC năm 2021