Tin tức & sự kiện

16/08/2022

HOM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

HOM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

HOM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/07/2022

HOM: HOM_Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

19/07/2022

HOM: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/04/2022

HOM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

HOM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

HOM: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

HOM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HOM của CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc điều hành;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

18/02/2022

HOM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/02/2022

HOM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/01/2022

HOM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/01/2022

HOM: Báo cáo tài chính quý 4/2021

29/12/2021

HOM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/12/2021

HOM: Thay đổi nhân sự

25/10/2021

HOM: Báo cáo tài chính quý 3/2021

01/10/2021

HOM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/09/2021

HOM: Nghị quyết Hội đồng quản trị