Tin tức & sự kiện

16/09/2022

HPI: Công bố thông tin về Quyết định số 35/2022/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân Huyện Nhà Bè về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

25/08/2022

HPI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HPI

22/08/2022

HPI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/08/2022

HPI: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

25/07/2022

HPI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
          - Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của TGĐ, HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

06/07/2022

HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

HPI: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

30/06/2022

HPI: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

30/06/2022

HPI: Công bố thông tin về việc huỷ danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2022) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/06/2022

HPI: Công bố thông tin về việc Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niền 2022

14/06/2022

HPI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
          - Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của HĐQT/BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Cụ thể:
o Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
o Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: o Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
o Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
o Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
o Tờ trình số 6: Sửa đổi điều lệ (lần VII) - Cho phù hợp Luật DN mới;
o Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);
          - Nội dung họp: o Tờ trình số 8: Quy chế hoạt động của BKS;
o Tờ trình số 9: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
o Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

23/05/2022

HPI: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

19/05/2022

HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

HPI: Công bố thông tin về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

10/05/2022

HPI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

HPI: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/03/2022

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khu công nghiệp có “của để dành” hơn 23,000 tỷ đồng

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp, doanh thu khối doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp (KCN) vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong năm 2021. Đáng chú ý, tổng doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm 31/12/2021 đạt hơn 23 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.