Tin tức & sự kiện

17/01/2023

Giao dịch bổ sung - 811,496 CP

16/01/2023

HPT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

HPT: Ngày 17/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

03/01/2023

HPT: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 811,496 cổ phiếu

23/12/2022

HPT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/11/2022

HPT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

30/11/2022

HPT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

24/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.107 cổ phiếu sẽ nhận thêm (1.107*10%=110,7 cổ phiếu). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 110 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ (0,7 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính - CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM (giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

16/11/2022

HPT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15/11/2022

HPT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

28/10/2022

HPT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%)

07/10/2022

HPT: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

03/10/2022

HPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

HPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

HPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/07/2022

HPT: Báo cáo thường niên 2022

08/07/2022

HPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/07/2022

HPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/06/2022

HPT: Báo cáo tài chính năm 2021

21/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h30, thứ sáu, ngày 22/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính- CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.