Tin tức & sự kiện

02/08/2022

HPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

HPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/07/2022

HPT: Báo cáo thường niên 2022

09/07/2022

HPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/07/2022

HPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/06/2022

HPT: Báo cáo tài chính năm 2021

21/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h30, thứ sáu, ngày 22/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính- CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h30, thứ sáu, ngày 22/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (500đ/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính- CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/06/2022

HPT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

03/06/2022

HPT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

03/03/2022

HPT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/01/2022

HPT: Nguyễn Thị Nhận - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 74,444 CP

07/01/2022

HPT: Phạm Thị Ngọc Hoàn - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 106,616 CP

07/01/2022

HPT: Hàn Nguyệt Thu Hương - Ủy viên HĐQT - đã mua 199,060 CP

31/12/2021

HPT: Đinh Hà Duy Trang - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 5,000 CP

31/12/2021

HPT: Đinh Hà Duy Trinh - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 36,000 CP

29/12/2021

HPT: Trương Thị Cẩm Lê - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã mua 4,000 CP

29/12/2021

HPT: Nguyễn Thị Thu Hà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 46,098 CP

29/12/2021

HPT: Cao Thị Giang - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 20,000 CP

29/12/2021

HPT: Đinh Văn Thương - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 36,470 CP