Tin tức & sự kiện

05/10/2023

HPT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

05/10/2023

HPT: HPT - Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

11/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 11% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.107 cổ phiếu sẽ nhận được thêm (1.107*11%) =121,77 cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 121 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ (0,77 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính- CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/09/2023

HPT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

05/09/2023

HPT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

21/08/2023

HPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2023

HPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

HPT: Thay đổi nhân sự

21/07/2023

HPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/07/2023

HPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/06/2023

HPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2023

HPT: Báo cáo thường niên 2023

29/06/2023

HPT: Báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2023

HPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h30, thứ năm, ngày 20/07/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ;
+ Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 4% (400 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 04/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Phòng Tài chính- CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 04/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPT của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h30, thứ năm, ngày 20/07/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ;
+ Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông công ty.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 4% (400 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 04/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Phòng Tài chính- CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (vào giờ làm việc sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 13h00-17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 04/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2023

HPT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2023

HPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

27/04/2023

HPT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/02/2023

Kéo mạnh cuối phiên, VN-Index thu hẹp đà giảm