Tin tức & sự kiện

05/07/2022

HSI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

HSI: Công bố thông tin việc ký kết hợp đồng tư vấn pháp lý với tổ chức có liên quan của người nội bộ

03/05/2022

HSI: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

19/04/2022

HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

HSI: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

HSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

HSI: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

30/03/2022

HSI: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSI của CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh - Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, Tp.HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2022

HSI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/01/2022

HSI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đã bán 25,000 CP

28/12/2021

HSI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

17/12/2021

HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 25,000 CP

05/08/2021

HSI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

08/06/2021

HSI: Thay đổi mẫu con giấu công ty

26/05/2021

HSI: Công bố thông tin Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty

14/05/2021

HSI: Thay đổi nhân sự