Tin tức & sự kiện

18/01/2023

HSI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

HSI: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

HSI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/11/2022

HSI: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

06/10/2022

HSI: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tấn Quốc

05/07/2022

HSI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

HSI: Công bố thông tin việc ký kết hợp đồng tư vấn pháp lý với tổ chức có liên quan của người nội bộ

03/05/2022

HSI: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

27/04/2022

HSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

HSI: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

HSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

HSI: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

30/03/2022

HSI: Báo cáo tài chính năm 2021

20/03/2022

HSI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSI của CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh - Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, Tp.HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2022

HSI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/02/2022

HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/01/2022

HSI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021