Tin tức & sự kiện

06/10/2023

HSI: Nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Thế Truyền

25/07/2023

HSI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/05/2023

Chứng khoán châu Á dẫn đầu khi Mỹ nguy cơ vỡ nợ

04/05/2023

HSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 HSI - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 16 tỷ đồng.

11/04/2023

HSI: Giải trình về việc đưa vào diện cảnh báo, duy trì hạn chế giao dịch

11/04/2023

HSI: Báo cáo thường niên 2022

07/04/2023

HSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

HSI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/03/2023

HSI: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HSI trên hệ thống giao dịch UPCoM

31/03/2023

HSI: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu HSI

31/03/2023

HSI: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo với cổ phiếu HSI

31/03/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

30/03/2023

HSI: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

28/03/2023

HSI: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

28/03/2023

HSI: Báo cáo tài chính năm 2022

16/03/2023

HSI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

HSI: Ký kết hợp đồng tư vấn quan hệ cổ đông với tổ chức có kiên quan

03/03/2023

HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/01/2023

HSI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022