Tin tức & sự kiện

16/01/2023

HSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

HSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

HSP: Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

14/10/2022

HSP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 3/ 2022

14/10/2022

HSP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/08/2022

HSP: Giải trình công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

17/08/2022

HSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

HSP: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

01/08/2022

HSP: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 2/ 2022

22/07/2022

HSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HSP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/06/2022

HSP: Báo cáo thường niên 2021

07/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 815 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSP của CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 815 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ 20/06/2022 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) tại địa chỉ: thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua ngân hàng, Công ty đề nghị cổ đông phải gửi các thông tin liên quan về phòng Kế toán của Công ty trước ngày 10/06/2022 (Công ty chỉ thanh toán cho tài khoản là chính chủ tên cổ đông).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

03/06/2022

HSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

HSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/04/2022

HSP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSP của CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội, thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

24/02/2022

HSP: Báo cáo tài chính năm 2021

18/02/2022

HSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/01/2022

HSP: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021