Tin tức & sự kiện

05/09/2022

HTG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

22/08/2022

HTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

18/07/2022

Giao dịch bổ sung - 6,378,075 CP

12/07/2022

HTG: Ngày 18/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

08/07/2022

HTG: Ký kết Hợp đồng kiểm toán

06/07/2022

HTG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 6,378,075 cổ phiếu

01/07/2022

HTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/06/2022

HTG: Thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp

29/06/2022

HTG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

23/06/2022

HTG: Nguyễn Đức Thịnh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 25,000 CP

21/06/2022

HTG: Nguyễn Phạm Mỹ Duyên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 25,000 CP

15/06/2022

HTG: Nguyễn Đức Thịnh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 25,000 CP

15/06/2022

HTG: Nguyễn Phạm Mỹ Duyên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 25,000 CP

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTG của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân(CMND)/ Căn cước công dân (CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:27 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 27 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 359 cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 96,93 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 96 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,93 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ và xuất trình CMND/ CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:27

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTG của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân(CMND)/ Căn cước công dân (CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:27 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 27 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 359 cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 96,93 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 96 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,93 sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ và xuất trình CMND/ CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2022

HTG: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán - HTG

25/05/2022

HTG: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

23/05/2022

HTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

18/05/2022

HTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu