Tin tức & sự kiện

15/09/2022

HU1: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức danh

15/09/2022

HU1: Thông báo thay đổi nhân sự

05/09/2022

HU1 có khả năng bị hủy niêm yết

Với việc liên tục xuất hiện ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản lưu ý CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HOSE: HU1) về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết.

31/08/2022

HU1: Lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết

30/08/2022

HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

02/08/2022

HU1: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

29/07/2022

HU1: Giải trình LNST chuyển từ lỗ ở báo cáo kỳ năm trước sang lãi ở kỳ quý 2/2022

27/07/2022

HU1: Nhắc nhở chậm công bố các Nghị quyết giao dịch với bên có liên quan

27/07/2022

HU1: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

HU1: Bổ sung các Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan

20/07/2022

HU1: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

12/07/2022

HU1: Quy chế hoạt động của HĐQT

12/07/2022

HU1: Điều lệ tổ chức và hoạt động

05/07/2022

HU1: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

29/06/2022

HU1: Ông Dương Tất Khiêm được bầu làm Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Ông Bùi Thái Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát

24/06/2022

HU1: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

HU1: Thông báo thay đổi nhân sự

23/06/2022

HU1: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/06/2022

HU1: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

22/06/2022

HU1: Thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022