Tin tức & sự kiện

27/01/2023

HUG: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 4/ 2022 của công ty mẹ

26/12/2022

HUG: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/12/2022

HUG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

14/12/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HUG của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 166 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A sẽ được nhận (166*20% = 33,2), 33 cổ phiếu mới. Theo phương án làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 33 cổ phiếu mới. Số lượng 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng kế toán Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần. Địa chỉ tại số 8 Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng nhận cổ phần).

30/11/2022

HUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

24/11/2022

HUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

24/11/2022

HUG: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

31/10/2022

HUG: Công văn giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 - Công ty mẹ tăng trên 10% so với cùng kỳ

31/10/2022

HUG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HUG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

05/10/2022

HUG: Công bổ thông tin về việc giải thể công ty liên kết của Tổng công ty

27/09/2022

HUG: Công văn giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

27/09/2022

HUG: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

26/08/2022

HUG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

HUG: Công bố thông tin tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty

23/08/2022

HUG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

09/08/2022

HUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

HUG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

HUG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

11/07/2022

HUG: CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022