Tin tức & sự kiện

26/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ILA của CTCP ILA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

19/09/2022

ILA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/09/2022

ILA: Chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

18/08/2022

ILA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

ILA: Công bố đơn từ nhiệm bà huỳnh diệu my - trưởng bks, ông phạm anh tuấn - ptgd

12/08/2022

ILA: Công ty Cổ phần ILA đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

30/07/2022

ILA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

ILA: Thay đổi nhân sự

27/07/2022

ILA: Quy chế Công bố thông tin

25/07/2022

Nguyên nhân nào khiến ILA thua lỗ trong quý 2?

CTCP ILA (UPCoM: ILA) ghi nhận kết quả lỗ sau thuế 1.4 tỷ đồng trong quý 2/2022.

23/07/2022

ILA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

ILA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/07/2022

ILA: Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 14/07/2022

05/07/2022

ILA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

ILA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hoàng Kỳ Anh

27/06/2022

ILA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/06/2022

ILA: Điều lệ sừa đổi bổ sung ngày 25/06/2022

27/06/2022

ILA: Trần Đình Ngọc - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 103,600 CP

26/05/2022

ILA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đào Thị Lệ Quyên

24/05/2022

ILA: Trần Đình Ngọc - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP