Tin tức & sự kiện

31/08/2022

ILS: Giải trình ý kiến kiểm toán và số liệu KQKD trên BCTC bán niên 2022

31/08/2022

ILS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ILS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

ILS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

ILS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

ILS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

11/07/2022

ILS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

04/07/2022

ILS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

ILS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/06/2022

ILS: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021

17/06/2022

ILS: Công bố thông tin về việc thay đổi, bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022

ILS: CBTT về việc thay đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/06/2022

ILS: Quyết định HĐQT

13/06/2022

ILS: CBTT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

13/06/2022

ILS: Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

ILS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ILS của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tuần thứ ba tháng 06/2022 (thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo bằng thư mời tới Cổ đông Công ty)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

11/05/2022

ILS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

ILS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

ILS: Nghị quyết Hội đồng quản trị