Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 ILS - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 14,31 tỷ đồng.

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 ILS - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, đạt 2,19 tỷ đồng.

29/08/2023

ILS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/08/2023

ILS: Giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/08/2023

ILS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

18/08/2023

ILS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

ILS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

ILS: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

30/07/2023

BCTC Quý 2/2023 ILS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,41 tỷ đồng

25/07/2023

ILS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2023

ILS: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

10/07/2023

"Ông chủ" cảng cạn Mỹ Đình “mắc cạn”

30/06/2023

ILS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/06/2023

ILS: CBTT điều lệ công ty (sửa đổi lần 03)

29/06/2023

Chủ tịch Interserco (ILS): “Mang cả tài sản gia đình thế chấp cho Công ty vay”

07/06/2023

ILS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ILS của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2023 (thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo bằng thư mời tới Cổ đông Công ty)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2023

ILS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/05/2023

ILS: Thông báo về ngày đăng lý cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 ILS ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,53 tỷ đồng quý I.