Tin tức & sự kiện

16/01/2023

ISG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/07/2022

ISG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/05/2022

ISG: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

ISG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

ISG: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

ISG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISG của CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty tại số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
* Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Mức cổ tức năm 2021;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
* Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
* Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
* Một số vấn đề khác.

30/03/2022

ISG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

30/03/2022

ISG: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

ISG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

ISG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/01/2022

ISG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/07/2021

ISG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/05/2021

ISG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/05/2021

ISG: Thay đổi nhân sự

26/04/2021

ISG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/04/2021

ISG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2021

ISG: GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

01/04/2021

ISG: Báo cáo thường niên 2020