Tin tức & sự kiện

02/08/2022

KCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/06/2022

KCB: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/04/2022

KCB: Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty

27/04/2022

KCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

KCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

KCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCB của CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được quy định tại Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

26/03/2022

KCB: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

KCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

KCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

KCB: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

KCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/09/2021

KCB: Thay đổi nhân sự

05/08/2021

KCB: Quy chế nội bộ về quản trị

05/08/2021

KCB: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

05/08/2021

KCB: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

05/08/2021

KCB: Điều lệ tổ chức và hoạt động

30/07/2021

KCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

05/07/2021

KCB: Thay đổi nhân sự

01/07/2021

KCB: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2021