Tin tức & sự kiện

28/09/2022

KDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/09/2022

KDM: Công văn về biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

23/09/2022

KDM: Thay đổi nhân sự

23/09/2022

KDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

KDM: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

21/09/2022

KDM: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu KDM vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

19/09/2022

KDM: Báo cáo thường niên 2021

19/09/2022

KDM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/09/2022

KDM: Báo cáo tài chính năm 2021

15/09/2022

KDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

KDM: Giải trình về việc chứng khoán bị đình chỉ giao dịch

08/09/2022

KDM: Quyết định về việc đình chỉ giao dịch

30/08/2022

KDM: Về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu KDM vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

26/07/2022

KDM: Thay đổi người được uỷ quyền Công bố thông tin

26/07/2022

KDM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/07/2022

KDM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

KDM: CBTT: Thay đổi mẫu dấu

15/07/2022

KDM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/07/2022

KDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị vệ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. năm 2022 và soát xét bán niên năm 2022

11/07/2022

KDM: CBTT: Nghị quyết HĐQT vệ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 . năm 2022 và soát xét bán niên năm 2022