Tin tức & sự kiện

13/01/2023

KHD: Thay đổi nhân sự

08/12/2022

KHD: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (50%)

02/08/2022

KHD: Hồ Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 7,000 CP

20/07/2022

KHD: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

KHD: Hồ Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

07/07/2022

KHD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

KHD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

KHD: Thông báo thay đổi nhân sự về bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

01/06/2022

KHD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHD của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 (Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự thấp hơn quy định tại Điều lệ Công ty)
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

17/05/2022

KHD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 (Đại hội tổ chức lần 1 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự thấp hơn quy định tại Điều lệ Công ty)

06/05/2022

KHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/04/2022

KHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

KHD: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

KHD: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

KHD: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

KHD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2022

KHD: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/03/2022

KHD: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHD của CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông