Tin tức & sự kiện

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

03/11/2023

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 99 tỷ đồng trên thị trường UPCoM

13/10/2023

KHL: Thay đổi Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/10/2023

KHL: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

09/10/2023

KHL: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KHL trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/10/2023

KHL: KHL nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bà Đặng Thị Thu Hiền

04/10/2023

KHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2023

KHL: Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT ông Vũ Văn Nguyện

03/10/2023

KHL: Thay đổi người công bố thông tin

11/07/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

11/07/2023

KHL: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

KHL: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KHL trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

KHL: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu KHL trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

KHL: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

13/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHL của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát;
+ Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).

10/04/2023

KHL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/03/2023

KHL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/03/2023

KHL: CBTT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

15/03/2023

KHL: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Việt

02/02/2023

KHL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022