Tin tức & sự kiện

26/09/2022

KKC: Bổ nhiệm Ông Phạm Bá Chính đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc thay cho Ông Nguyễn Đức Dũng

15/09/2022

KKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/09/2022

KKC: Thay đổi thông tin liên hệ

08/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09-10 năm 2022. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Cơ sở Cầu Kiền, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền

26/08/2022

KKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

22/08/2022

KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

KKC: Thông báo bổ sung cổ phiếu KKC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

16/08/2022

KKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

KKC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

KKC: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/07/2022 đến hết tháng 07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Cơ sở Cầu Kiền, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

11/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KKC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/07/2022 đến hết tháng 07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Cơ sở Cầu Kiền, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái, thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

08/07/2022

KKC: Nghị quyết HĐQT số: 11/2022- NQ/HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

08/07/2022

KKC: Ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

27/06/2022

KKC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/06/2022

KKC: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản

22/06/2022

KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

KKC: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/04/2022

KKC: Thông báo của VSD về việc phân phối cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu

26/04/2022

KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị