Tin tức & sự kiện

02/02/2023

KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 KSH - Một năm đi lùi.

18/01/2023

KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

09/11/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/11/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

30/10/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

28/10/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

21/10/2022

KSH: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

18/08/2022

KSH: Giải trình cổ phiếu KSH tăng 5 phiên liên tiếp

03/08/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

KSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

KSH: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

KSH: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

06/05/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

06/05/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

KSH: Báo cáo thường niên 2021

18/02/2022

KSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

28/01/2022

KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2021