Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 KSH - Doanh nghiệp lỗ 0,18 tỷ đồng.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 KSH - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,13 tỷ đồng

09/10/2023

KSH: Damac- CBTT Chưa thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2

06/10/2023

KSH: Damac- CBTT Hủy danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 tại ngày đăng ký cuối cùng 18/08/2023

08/09/2023

KSH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2

08/09/2023

KSH: Damac- CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2

28/08/2023

KSH: Damac-CBTT Chốt lại danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

15/08/2023

KSH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp do số cổ phần tham dự Đại hội không đủ đại diện trên 51% cổ phần có quyền biểu quyết)

11/08/2023

Sóng bất động sản trở lại, thị trường "quay xe" hồi phục gần 20 điểm

11/08/2023

KSH: CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 KSH - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,11 tỷ đồng

19/07/2023

KSH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

KSH: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

18/07/2023

KSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

Cổ phiếu FPT giao dịch bùng nổ, lập đỉnh mới về giá trong 1 năm

03/07/2023

KSH: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 không thành công

16/06/2023

Lãi suất điều hành giảm, tiền đổ mạnh vào chứng khoán

09/06/2023

Cổ phiếu QCG tăng gấp đôi sau hơn 2 tuần

02/06/2023

KSH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

KSH: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch