Tin tức & sự kiện

22/08/2022

KSQ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Ngọc Kim

19/08/2022

KSQ: Thông báo bổ sung cổ phiếu KSQ vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

KSQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

KSQ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

KSQ: Vũ Thị Ngọc Kim không còn là cổ đông lớn

04/07/2022

KSQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

KSQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

KSQ: Bổ nhiệm Ông Bùi Thức Dục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay cho Ông Triệu Văn Hợi từ 17/06/2022

24/06/2022

KSQ: Thay đổi người công bố thông tin

14/06/2022

KSQ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/06/2022

KSQ: Cổ đông lớn trao tay 2.5 triệu cp

Tại CTCP CNC Capital Việt Nam (HNX: KSQ), ông Ngô Tiến Quang Huy vừa mua vào 2.5 triệu cp và trở thành cổ đông lớn.

10/06/2022

KSQ: Báo cáo về ngày trờ thành cổ đông lớn

10/06/2022

KSQ: Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

18/05/2022

KSQ: Thay đổi nhân sự

18/05/2022

KSQ: CBTT điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/05/2022

KSQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

27/04/2022

KSQ: Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

22/04/2022

KSQ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

KSQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông