Tin tức & sự kiện

08/09/2022

KST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/09/2022

KST: Chốt danh sách chi trả cổ tức 2021

25/08/2022

KST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

KST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

KST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

KST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

KST: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2022

30/06/2022

KST: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

07/05/2022

KST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

KST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

KST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

KST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Giao dịch bổ sung - 2,996,010 CP

29/03/2022

KST: Ngày 31/03/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,996,010 cổ phiếu niêm yết bổ sung

26/03/2022

KST: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

KST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/03/2022

KST: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐCĐCĐ thường niên 2022

21/02/2022

KST: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

09/02/2022

KST: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành