Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 KST - Doanh thu tăng 222,45% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

17/01/2023

KST: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/01/2023

KST: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/10/2022

KST: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 616 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6,16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 616 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – CTCP Kasati vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu bắt đầu từ ngày 20/10/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/09/2022

KST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/09/2022

KST: Chốt danh sách chi trả cổ tức 2021

25/08/2022

KST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

KST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

KST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

KST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

KST: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

30/06/2022

KST: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2022

07/05/2022

KST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

KST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

KST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

KST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

KST: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

Giao dịch bổ sung - 2,996,010 CP

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông