Tin tức & sự kiện

09/09/2022

KTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

KTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp gạo trên sàn làm ăn phát đạt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

22/08/2022

KTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/08/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/07/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

05/07/2022

KTC: Ông Phạm Văn Hoàng bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc từ 24/06/2022

04/07/2022

KTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

KTC đặt mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng gần 70%

CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) đặt mục tiêu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 6,956 tỷ đồng và gần 42 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 69% so với năm 2021.

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Xem xét, thông qua các tờ trình gồm:
· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
          - Nội dung họp: · Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
· Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
· Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
· Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
          - Nội dung họp: · Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
· Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
· Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
· Một số nội dung khác (nếu có).

09/05/2022

KTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

18/04/2022

KTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

KTC: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

KTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

KTC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

01/04/2022

KTC: Báo cáo tài chính năm 2021

25/02/2022

KTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/02/2022

KTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông