Tin tức & sự kiện

03/01/2023

KTC: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương Mại Kiên Giang vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 23/12/2022 và xuất trình giấy tờ pháp lý (Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền đối với tổ chức.)

24/11/2022

KTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/10/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

KTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

Giá vốn tăng mạnh bào mòn lợi nhuận quý 3 của KTC 

CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) vừa công bố BCTC quý 3/2022. Kỳ này, giá vốn hàng bán chiếm hơn 97% doanh thu nên Công ty ghi lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2.5 tỷ đồng.

17/10/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

03/10/2022

KTC: Giải trình báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022

09/09/2022

KTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

KTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp gạo trên sàn làm ăn phát đạt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

22/08/2022

KTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/08/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

KTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

05/07/2022

KTC: Ông Phạm Văn Hoàng bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc từ 24/06/2022

04/07/2022

KTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

KTC đặt mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng gần 70%

CTCP Thương mại Kiên Giang (UPCoM: KTC) đặt mục tiêu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 6,956 tỷ đồng và gần 42 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 69% so với năm 2021.

03/06/2022

KTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Xem xét, thông qua các tờ trình gồm:
· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
· Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
          - Nội dung họp: · Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
· Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
· Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
· Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
          - Nội dung họp: · Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
· Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
· Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
· Một số nội dung khác (nếu có).

09/05/2022

KTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022