Tin tức & sự kiện

11/01/2023

L44: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp và thay đổi đơn vị kiểm toán

30/12/2022

L44: Thay đổi nhân sự

15/12/2022

L44: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền

15/12/2022

L44 dời ngày trả cổ tức lần thứ 8

Căn cứ công văn ngày 07/12/2022 của CTCP Lilama 45.4 (UPCoM: L44), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2012, 2013 bằng tiền của L44.

02/08/2022

L44: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

L44: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

L44: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

27/04/2022

L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L44 của CTCP Lilama 45.4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2021- Kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

20/04/2022

L44: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

L44: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/04/2022

L44: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2022

L44: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

L44: Mai Văn Lượng không còn là cổ đông lớn

04/01/2022

L44: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

23/12/2021

L44: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức