Tin tức & sự kiện

26/02/2024

Cổ đông nhận cổ tức "tức tận cổ": Nhiều doanh nghiệp chây ỳ thanh toán, mòn mỏi đợi 10 năm chưa nhận được tiền, có trường hợp hủy kèo

18/07/2023

L44: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

L44: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

12/07/2023

L44: Thông báo về trạng thái chứng khoán

26/06/2023

L44: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

22/06/2023

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thanh lý, nhượng bán tài sản hư hỏng

01/06/2023

L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

L44: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

23/05/2023

L44: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

L44: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

10/05/2023

L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L44 của CTCP Lilama 45.4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2023- Kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 45.4
          - Thời gian họp: 30/05/2023

20/04/2023

L44: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/04/2023

L44: Báo cáo thường niên 2022

13/04/2023

L44: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

L44: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp và thay đổi đơn vị kiểm toán

30/12/2022

L44: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Hoàng Văn Hà

Q

15/12/2022

L44: Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền