Tin tức & sự kiện

02/08/2022

L44: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/05/2022

L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

L44: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L44 của CTCP Lilama 45.4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2021- Kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

20/04/2022

L44: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

L44: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

L44: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

L44: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2022

L44: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

L44: Mai Văn Lượng không còn là cổ đông lớn

04/01/2022

L44: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

23/12/2021

L44: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

23/12/2021

L44: Phan Thị Thanh Thủy - Kế toán trưởng - đã bán 28,000 CP

16/12/2021

L44: Nguyễn Văn Việt - Ủy viên HĐQT - đã bán 65,600 CP

07/12/2021

L44: Phan Thị Thanh Thủy - Kế toán trưởng - đăng ký bán 28,000 CP

01/12/2021

L44: Nguyễn Văn Việt - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 62,630 CP

25/06/2021

L44: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

03/06/2021

L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2021

L44: Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công