Tin tức & sự kiện

24/08/2022

Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin

Các cổ phiếu này đều rơi vào thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

23/08/2022

L62: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu L62 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/08/2022

L62: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

L62: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

L62: Thay đổi nhân sự

30/06/2022

L62: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

L62: Thông báo bổ sung cổ phiếu L62 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

30/06/2022

L62: Quyết định đưa vào diện bị cảnh báo

28/06/2022

L62: Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Bà Vũ Thị Thùy Trang

07/06/2022

L62: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L62 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: ½ ngày 25/06/2022 (chi tiết sẽ thông báo tại giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Hải Phòng (sẽ thông báo chính thức tại giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L62 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 1/2 ngày 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại TP.Hải Phòng (sẽ thông báo chính thức tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Nội dung họp: +Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021
+ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022
+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

L62: Thay đổi nhân sự

22/04/2022

L62: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

L62: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

L62: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

L62: Nguyễn Giám Hiệu - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 3,381 CP

20/04/2022

L62: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

L62: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/04/2022

L62: CBTT Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022