Tin tức & sự kiện

09/01/2023

L63: Thay đổi nhân sự

22/12/2022

L63: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/10/2022

L63: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/10/2022

L63: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/07/2022

L63: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 97,000 CP

24/05/2022

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

20/05/2022

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 70,000 CP

16/05/2022

L63: Tái bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Định giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc

16/05/2022

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 70,000 CP

06/05/2022

L63: Bà Cao Thị Dự được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

05/05/2022

L63: Ông Đỗ Trọng Toàn trúng cử chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

04/05/2022

L63: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

L63: Cao Viết Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 5,000 CP

07/04/2022

L63: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2022

L63: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L63 của Công ty Cổ phần Lilama 69-3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lilama 69-3, số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Trình phê duyệt Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;
+ Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Trình mức chi trả tiền lương chuyên trách, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/03/2022

L63: Báo cáo tài chính năm 2021

02/03/2022

L63: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/02/2022

L63: Nghị quyết Hội đồng quản trị