Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 LAW - Lợi nhuận tăng 9,35% trong 2022.

11/01/2023

LAW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/11/2022

LAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/11/2022

LAW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Tùng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Võ Trung Cang - Bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Lưu Văn Cần

28/10/2022

LAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 517 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Long An số 250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, tỉnh Long An bắt đầu từ ngày 04/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 517 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 517 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần cấp thoát nước Long An số 250 Hùng Vương, P.4, TP.Tân An, tỉnh Long An bắt đầu từ ngày 04/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/10/2022

LAW: Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị

14/10/2022

LAW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

LAW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

11/10/2022

LAW: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

11/10/2022

LAW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

LAW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

LAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

LAW: Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

15/07/2022

LAW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/05/2022

LAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

LAW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chính thức sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
+ Các nội dung đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Nội dung họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp.

25/03/2022

LAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022