Tin tức & sự kiện

27/09/2022

LBC: Thay đổi nhân sự

04/08/2022

LBC: Thay đổi nhân sự

29/07/2022

LBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên: số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/07/2022

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/06/2022

LBC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/06/2022

LBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

LBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021

15/06/2022

LBC: Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026

07/06/2022

LBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ 7h15, thứ Bảy, ngày 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
          - Nội dung họp: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021.
+ Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (dự án trên đã được Đại hội đồng cổ đông 2020; 2021 thông qua);
+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026;
          - Nội dung họp: + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

11/05/2022

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

06/05/2022

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 44,000 CP

06/05/2022

LBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

22/04/2022

LBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2022

LBC: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

05/04/2022

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

30/03/2022

LBC: Trịnh Hồng Định - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500 CP

27/03/2022

LBC: Báo cáo thường niên 2021

27/03/2022

LBC: Báo cáo tài chính năm 2021