Tin tức & sự kiện

10/01/2023

LBC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

30/11/2022

LBC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/11/2022

LBC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

27/09/2022

LBC: Bổ nhiệm Ông Vũ Minh Tuấn giữ chức vụ Giám Đốc Công ty từ 01/10/2022

03/08/2022

LBC: Ông Vũ Minh Tuấn thôi giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

29/07/2022

LBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên: số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/07/2022

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/06/2022

LBC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/06/2022

LBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

LBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021

15/06/2022

LBC: Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026

06/06/2022

LBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ 7h15, thứ Bảy, ngày 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
          - Nội dung họp: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021.
+ Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (dự án trên đã được Đại hội đồng cổ đông 2020; 2021 thông qua);
+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026;
          - Nội dung họp: + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

11/05/2022

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

06/05/2022

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 44,000 CP

05/05/2022

LBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

22/04/2022

LBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/04/2022

LBC: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

04/04/2022

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP