Tin tức & sự kiện

27/07/2023

LBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên: số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 27/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân).năm 2022

07/07/2023

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/06/2023

LBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/06/2023

LBC: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

26/06/2023

LBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

01/06/2023

LBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/05/2023

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã bán 40,000 CP

16/05/2023

LBC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vương Lệ Thủy

11/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2022;
+ Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2022.
          - Nội dung họp: + Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;
+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.)
          - Thời gian họp: Từ 8h00, thứ 7, ngày 24/06/2023

05/05/2023

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

LBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

LBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 LBC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 5 tỷ đồng, tăng 15,75% so với cùng kỳ.

19/04/2023

LBC: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 40,000 CP

29/03/2023

LBC: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

LBC: Thay đổi nhân sự

20/03/2023

LBC: Báo cáo tài chính năm 2022

12/01/2023

LBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

LBC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy