Tin tức & sự kiện

02/02/2023

LCW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

LCW: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

18/01/2023

BCTC 4/2022 LCW - Lợi nhuận tăng 0,07% trong 2022.

13/10/2022

LCW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/08/2022

LCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

LCW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

LCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

LCW: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2022

19/05/2022

LCW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

11/05/2022

LCW: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đính chính thông báo 1439/TB-VSD ngày 26/04/2022

11/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCW của CTCP Nước sạch Lai Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/05/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

10/05/2022

LCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/04/2022

LCW: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

27/04/2022

LCW: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

25/04/2022

LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2022

LCW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

LCW: Báo cáo thường niên 2021

25/02/2022

LCW: Báo cáo tài chính năm 2021

22/02/2022

LCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/02/2022

LCW: Thay đổi nhân sự