Tin tức & sự kiện

03/08/2022

LCW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

LCW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

LCW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

LCW: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2022

19/05/2022

LCW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

12/05/2022

LCW: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đính chính thông báo 1439/TB-VSD ngày 26/04/2022

11/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCW của CTCP Nước sạch Lai Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 01%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/05/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

10/05/2022

LCW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2022

LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/03/2022

LCW: Báo cáo thường niên 2021

25/02/2022

LCW: Báo cáo tài chính năm 2021

22/02/2022

LCW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/02/2022

LCW: Thay đổi nhân sự

09/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCW của CTCP Nước sạch Lai Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp)

07/02/2022

LCW: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

LCW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/01/2022

LCW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

26/01/2022

LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/01/2022

LCW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/01/2022

LCW: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021