Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 LDW - Một năm tăng trưởng đột phá.

14/10/2022

LDW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

23/09/2022

LDW: Giải trình báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét 2022 thay đổi trên 10% so với năm 2021

18/08/2022

LDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/07/2022

LDW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

LDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 330 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDW của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 330 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng. Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, thời gian từ 8h00 đến 11h00 và từ 13h30 đến 16h00 trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần bắt đầu chi trả từ ngày 30/06/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/06/2022

LDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2022

LDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức 2021

08/06/2022

LDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thiwcj hiền quyền trả cổ tức 2021

06/06/2022

LDW: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị tháng 5 năm 2022

19/05/2022

LDW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/05/2022

LDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

LDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

LDW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

LDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

LDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

LDW: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

LDW: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDW của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 50 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau