Tin tức & sự kiện

10/11/2022

LKW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/11/2022

LKW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Vĩnh giữ chức Giám Đốc thay thế cho Ông Nguyễn Quang Minh từ 04/11/2022

31/10/2022

LKW: Công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Minh - Giám đốc công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

25/08/2022

LKW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2022

LKW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LKW của CTCP Cấp nước Long Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty – số 02 Bis Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 23/08/2022.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Ghi chú:
Cổ đông khi đến làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền phải mang theo:
- Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và giấy CMND/CCCD của người đến nhận cổ tức.
- Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND/CCCD của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/07/2022

LKW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/07/2022

LKW chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 15%

CTCP Cấp nước Long Khánh (UPCoM: LKW) thông báo chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/07/2022.

08/07/2022

LKW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

LKW: Bổ nhiệm Bà Trần Khánh Dung phụ trách Kế Toán thay thế cho Ông Lê Văn Anh về hưu

15/06/2022

LKW: Thông báo về việc Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/06/2022

LKW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

LKW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

LKW: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

26/04/2022

LKW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

LKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

LKW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LKW của CTCP Cấp nước Long Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh, Số 02 Bis đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

          - Nội dung họp: 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
6. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: 8. Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

08/03/2022

LKW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

LKW: Báo cáo thường niên 2021