Tin tức & sự kiện

28/07/2023

LKW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

Doanh nghiệp cấp nước nhộn nhịp chia cổ tức tiền mặt, cao nhất lên tới 36%

13/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LKW của CTCP Cấp nước Long Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty – số 02 Bis Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 23/08/2023.
Ghi chú:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông khi đến làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền phải mang theo:
- Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và giấy CMND/CCCD của người đến nhận cổ tức.
- Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND/CCCD của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/07/2023

LKW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/06/2023

LKW: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

19/06/2023

LKW: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Liêu Nguyễn Việt Hà

15/06/2023

LKW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/05/2023

LKW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

26/04/2023

LKW: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Liêu Nguyễn Việt Hà

25/04/2023

LKW: Đào Quý Tính không còn là cổ đông lớn

27/03/2023

LKW: Thông báo thay đổi nhân sự, cán bộ chủ chốt quản trị Công ty

27/03/2023

LKW: Công bố điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ( thay đổi làn thứ 6)

27/03/2023

LKW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

LKW: Báo cáo thường niên 2022

06/03/2023

LKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/03/2023

LKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/02/2023

BCTC 2022 LKW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 3,7% so với cùng kỳ, đạt 17 tỷ đồng.

23/02/2023

'Cửa sáng' cổ phiếu ngành nước

22/02/2023

LKW: Báo cáo tài chính năm 2022

08/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LKW của CTCP Cấp nước Long Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh, Số 02 Bis đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuát kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ (2018-2023). Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ (2023-2028);
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;
          - Nội dung họp: 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua tờ trình thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;
8. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2028;
9. Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội