Tin tức & sự kiện

20/07/2023

LMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

08/06/2023

LMC: CBTT thành lập chi nhánh công ty tại Phú Quốc

07/06/2023

LMC: CBTT Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

27/04/2023

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

LMC: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 LMC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

19/04/2023

LMC: Thay đổi nhân sự

19/04/2023

LMC: Ông Lê Quang Hiệu là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

07/04/2023

LMC: Báo cáo tài chính năm 2022

05/04/2023

LMC: CBTT Điều lệ sửa đổi, bổ sung

03/04/2023

LMC: Thay đổi nhân sự

29/03/2023

LMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

LMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2023

LMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2023

LMC: Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát

07/03/2023

LMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Long Beach LMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông
          - Nội dung họp: + Bầu Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Và các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

09/02/2023

LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/02/2023

LMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

01/02/2023

LMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dư ĐHĐCĐ thường niên 2023