Tin tức & sự kiện

03/08/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 01/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông
          - Nội dung họp: + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
+ Và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

30/06/2022

LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/05/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

LMC: Thay đổi nhân sự

20/04/2022

LMC: Thay đổi nhân sự

18/04/2022

LMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

LMC: Báo cáo tài chính năm 2021

06/04/2022

LMC: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

LMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

LMC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/02/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/02/2022

LMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/02/2022

LMC: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

10/02/2022

LMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Thông qua các tờ trình;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

18/01/2022

LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022