Tin tức & sự kiện

13/01/2023

LMC: Công bố thông tin Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

30/12/2022

LMC: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: bổ sung ngành, nghề kinh doanh

27/12/2022

LMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dư ĐHĐCĐ thường niên 2023

27/12/2022

LMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

21/12/2022

LMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/12/2022

LMC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/12/2022

LMC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/12/2022

LMC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 01/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông
          - Nội dung họp: + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
+ Và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

30/06/2022

LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/05/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

LMC: Bầu bà Ksor Chrao làm Trưởng BKS

20/04/2022

LMC: Biên bản họp và quyết định của HĐQT thống nhất bầu Bà Phan Thị Tố Duyên giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

18/04/2022

LMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

LMC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

LMC: Báo cáo tài chính năm 2021

06/04/2022

LMC: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

LMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

LMC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021