Tin tức & sự kiện

22/09/2022

LNC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/09/2022

LNC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/07/2022

LNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

LNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

LNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

LNC: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

LNC: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LNC của CTCP Lệ Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2022 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Lệ Ninh
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

LNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 35 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LNC của CTCP Lệ Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 35 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lệ Ninh (TDP Liên Cơ – thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình vào ngày 07/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

24/11/2021

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/11/2021

LNC: Thay đổi nhân sự

14/09/2021

LNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

30/07/2021

LNC: Nguyễn Thị Liên - Thành viên BKS - đã mua 300 CP

29/07/2021

LNC: Lê Tùng Định - Thành viên BKS - đã mua 1,200 CP

29/07/2021

LNC: Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ - Đinh Duy Dũng

29/07/2021

LNC: Trần Thị Thanh Vân - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 1,000 CP

29/07/2021

LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đã mua 7,300 CP

29/07/2021

LNC: Trần Công Văn - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 1,500 CP