Tin tức & sự kiện

19/01/2023

LNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,000 CP

08/12/2022

LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 4,000 CP

06/12/2022

LNC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/11/2022

LNC: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

LNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/11/2022

LNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 36 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LNC của CTCP Lệ Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,36%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 36 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lệ Ninh (TDP Liên Cơ – Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03/11/2022 và xuất trình chứng minh dân, căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

14/10/2022

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/10/2022

LNC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

04/10/2022

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/09/2022

LNC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/09/2022

LNC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/07/2022

LNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

LNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

LNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

LNC: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

LNC: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LNC của CTCP Lệ Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2022 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Lệ Ninh
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022