Tin tức & sự kiện

19/10/2022

LWS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

LWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

LWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

LWS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/06/2022

LWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

LWS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LWS của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng tài chính – kế toán Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

18/05/2022

LWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2022

LWS: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho cổ đông hiện hữu

20/04/2022

LWS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

LWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

LWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

LWS: Thay đổi nhân sự

16/03/2022

LWS: Báo cáo thường niên 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LWS của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 16/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Đồi 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Dự kiến mức cổ tức năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán;
+ Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

02/03/2022

LWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

LWS: Báo cáo tài chính năm 2021

23/02/2022

LWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

LWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

LWS: Báo cáo tài chính quý 4/2021