Tin tức & sự kiện

24/08/2022

Doanh nghiệp hàng không hồi phục sau cơn bạo bệnh

Hình ảnh sân bay đông đúc trở lại những ngày gần đây cho thấy ngành hàng không đã hồi phục trở lại sau giai đoạn dịch bệnh, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

12/08/2022

MAS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

MAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

MAS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

MAS: Công bố thông tin đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2022

05/07/2022

MAS: Giải trình cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

05/07/2022

MAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

MAS: Quyết định v/v đưa vào diện bị cảnh báo

30/06/2022

MAS: Quyết định duy trì diện bị kiểm soắt

13/06/2022

MAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

MAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

MAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAS của CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty
          - Nội dung họp: + Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua chủ trương tái cơ cấu các Trung tâm dạy nghề;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/05/2022

MAS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách CĐ tham dự ĐHĐCĐ 2022

10/05/2022

MAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

MAS: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

04/05/2022

MAS: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với MAS

28/04/2022

MAS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

MAS: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-lần 1

26/04/2022

MAS: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022-lần 1