Tin tức & sự kiện

29/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCC của CTCP Gạch ngói cao cấp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 12/01/2023. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/12/2022

MCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/12/2022

MCC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

16/12/2022

MCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/11/2022

MCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

MCC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

MCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

MCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2022

MCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

MCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

MCC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

01/06/2022

MCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

MCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

MCC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

MCC: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

MCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCC của CTCP Gạch ngói cao cấp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Thông qua tỷ lệ % chi trả cổ tức năm 2021 và phân phối lợi nhuận.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Các vấn đề khác.
Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: www.gachngoicaocap.com trước 21 ngày diễn ra đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5% /cổ phiếu (350 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 22/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/04/2022. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCC của CTCP Gạch ngói cao cấp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Thông qua tỷ lệ % chi trả cổ tức năm 2021 và phân phối lợi nhuận.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Các vấn đề khác.
Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website của Công ty: www.gachngoicaocap.com trước 21 ngày diễn ra đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5% /cổ phiếu (350 đồng/cổ phiếu)
          - Thời gian thực hiện: 22/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/04/2022. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/03/2022

MCC: Báo cáo tài chính năm 2021