Tin tức & sự kiện

15/09/2023

MCD: Bà Bùi Thị Thắm là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

28/07/2023

MCD: Thay đổi nhân sự

28/07/2023

MCD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

MCD: CBTT về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại MCD

25/07/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

24/07/2023

MCD: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo

24/07/2023

MCD: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu MCD trên hệ thống giao dịch UPCoM

18/07/2023

MCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/07/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

11/07/2023

MCD: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

MCD: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu MCD trên hệ thống giao dịch UPCoM

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCD của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại địa bàn thành phố Đông Hà, Quảng Trị (địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại giấy mời họp)
          - Nội dung họp: Các nội dung theo quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

17/05/2023

MCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

17/05/2023

MCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,208 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCD của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 12,08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.208 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà, địa chỉ: đường Trần Bình Trọng, khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 0915757500; Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ ngày 31/05/2023, xuất trình giấy chứng nhận (chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2023

MCD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2023

BCTC 2022 MCD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

22/03/2023

MCD: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

MCD: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

MCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023