Tin tức & sự kiện

30/12/2022

MCI: Thay đổi nhân sự

16/11/2022

MCI: Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

03/08/2022

MCI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

MCI: Ký hợp đồng kiểm toán

08/07/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với MCI và JOS

Ngày 08/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UPCoM: MCI) và CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS).

08/07/2022

MCI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/06/2022

MCI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCI của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 06 năm 2022 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

09/05/2022

MCI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

MCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

MCI: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

MCI: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

MCI: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

11/11/2021

MCI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

11/11/2021

MCI: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

10/11/2021

MCI: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

26/07/2021

MCI: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/07/2021

MCI: Công bố ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021

23/06/2021

MCI: Công văn số 985/QĐ-CTDON ngày 7/6/2021 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

23/06/2021

MCI: Công văn số 985/QĐ-CTDON ngày 7/6/2021 V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.