Tin tức & sự kiện

08/09/2022

MDF: Thay đổi nhân sự

07/09/2022

MDF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/08/2022

MDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 06/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
          - Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
+ Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị...

03/08/2022

MDF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/07/2022

MDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

MDF: Nghị quyết HĐQT

16/07/2022

MDF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

MDF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/06/2022

MDF: Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng trị Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

16/05/2022

MDF: Bổ nhiệm Ông Hồ Nghĩa An giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

15/04/2022

MDF: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

MDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của công ty, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;
          - Nội dung họp: + Chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị...

29/03/2022

MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

MDF: Báo cáo thường niên 2021

21/02/2022

MDF: Báo cáo tài chính năm 2021

18/02/2022

MDF: Công bố thông tin về thỏa thuận nghỉ thôi việc

19/01/2022

MDF: Báo cáo tài chính quý 4/2021