Tin tức & sự kiện

19/10/2022

MDF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

MDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 910 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 910 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/10/2022

MDF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/10/2022

MDF: Đính chính Công bố thông tin về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2021

27/09/2022

MDF: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

08/09/2022

MDF: Ông Đỗ Hữu Phước được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

07/09/2022

MDF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/08/2022

MDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 06/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
          - Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
+ Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị...

03/08/2022

MDF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/07/2022

MDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

MDF: Nghị quyết HĐQT

15/07/2022

MDF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

MDF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

17/06/2022

MDF: Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng trị Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

16/05/2022

MDF: Bổ nhiệm Ông Hồ Nghĩa An giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

27/04/2022

MDF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

MDF: Báo cáo tài chính quý 1/2022