Tin tức & sự kiện

04/01/2023

MHL: Báo cáo tài chính năm 2022

04/01/2023

MHL: Thông báo hợp đồng kiểm toán

26/10/2022

MHL: Báo cáo tài chính quý 4/2022

24/08/2022

MHL: Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2022

MHL: Thông báo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/08/2022

MHL: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/08/2022

MHL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL của CTCP Minh Hữu Liên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua Nghị quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022;
+ Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành;
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, 41-43 đường D1, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

27/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MHL của CTCP Minh Hữu Liên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua Nghị quyết số 05052022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2022;
+ Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành;
+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 8/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, 41-43 đường D1, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2022

MHL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/07/2022

MHL: Thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng (18/7/2022)

21/07/2022

MHL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/07/2022

MHL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông

18/07/2022

MHL: CBTT biên bản họp và nghị quyết HĐQT ngày 13/07/2022

18/07/2022

MHL: Công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/07/2022

14/07/2022

MHL: Thông báo huỷ chôt danh sách cổ đông

06/06/2022

MHL: Công bố Tông tin Chấm dứt hoạt động Địa điểm Kinh doanh tại Bình Dương

06/06/2022

MHL: Công bố Thông tin Chấm dứt hoạt động Địa điểm Kinh doanh tại Bình Chánh

06/06/2022

MHL: Thay đổi Giấy Đăng Ký Kinh Doanh chi nhánh Long An

30/05/2022

MHL thoát diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Minh Hữu Liên (HNX: MHL) ra khỏi diện bị cảnh báo.