Tin tức & sự kiện

28/09/2022

MNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2022

MNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2022

MNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2022

MNB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

07/09/2022

MNB: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty CP

01/09/2022

MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

MNB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MNB của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đai hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h30 ngày 09 tháng 09 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 30/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MNB của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đai hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h30 ngày 09 tháng 09 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 30/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

MNB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/08/2022

MNB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

08/08/2022

MNB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

MNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đai hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

MNB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 và tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022

15/07/2022

MNB: Ký hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

MNB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MNB của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h30 ngày thứ năm, 28 tháng 06 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

31/05/2022

MNB: Điều chỉnh thông tin thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

MNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022