Tin tức & sự kiện

18/01/2023

MPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/12/2022

Giao dịch bổ sung - 199,943,650 CP

12/12/2022

MPC: Ngày 20/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

29/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 199,943,650 CP

25/11/2022

MPC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 199,943,650 cổ phiếu

10/11/2022

Biên lãi gộp giảm, lãi ròng quý 3 của Minh Phú vẫn tăng 13%

Kết thúc quý 3, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) thu về gần 329 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, dù biên lãi gộp thu hẹp đáng kể.

08/11/2022

MPC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/11/2022

MPC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/11/2022

MPC: Thông báo ban hành Điều lệ công ty (thay đổi do phát hành tăng vốn từ nguồn vốn CSH)

31/10/2022

MPC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

31/10/2022

MPC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

25/10/2022

MPC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

20/10/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán - CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú. Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông A sẽ nhận được 100*1=100 cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

20/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPC của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán - CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú. Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, cổ đông A sẽ nhận được 100*1=100 cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở: Khu công nghiệp Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/10/2022

Cổ tức tuần 17-21/10: Cao nhất 25%

Trong tuần từ 17-21/10/2022, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất là 25% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 2,500 đồng).

28/09/2022

MPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

20/09/2022

MPC: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành 1:1)

20/09/2022

MPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông

26/08/2022

MPC: Thông báo chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch

26/08/2022

MPC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 56,350 cổ phiếu