Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MTA - Doanh nghiệp lỗ 21,86 tỷ đồng.

16/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 180 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 180 đồng/CP

13/11/2023

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 MTA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1,89 tỷ đồng, giảm 55,6% so với cùng kỳ.

27/10/2023

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

31/08/2023

MTA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

MTA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

14/08/2023

MTA: Xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 MTA - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 6,2 tỷ đồng.

04/08/2023

MTA: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

02/08/2023

MTA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

MTA: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

24/07/2023

MTA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

Vietstock LIVE số tháng 07/2023: Quản lý gia sản qua các thế hệ

Nhằm giúp nhà đầu tư tiếp cận đến dịch vụ quản lý gia sản một cách bài bản và hiệu quả, Vietstock tổ chức chương trình Vietstock LIVE vào sáng 18/07 với chủ đề “Quản lý gia sản qua các thế hệ”.

12/07/2023

MTA: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

03/07/2023

MTA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/06/2023

MTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTA của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo tổng hợp tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình:
* Thẩm định báo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
* Quyết toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

08/05/2023

BCTC 1/2023 MTA ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 16,04 tỷ đồng quý I.

28/04/2023

MTA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023