Tin tức & sự kiện

02/02/2023

MTA: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

MTA: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC

17/01/2023

MTA: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

13/01/2023

MTA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

MTA: Thay đổi nhân sự

28/10/2022

MTA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

MTA: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

18/08/2022

MTA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

MTA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

MTA: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

MTA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

MTA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/07/2022

MTA: Ký hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

MTA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

MTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2022

MTA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

MTA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

MTA: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTA của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo tổng hợp tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua tờ trình:
* Thẩm định báo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: * Phân phối lợi nhuận năm 2021;
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
* Quyết toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
* Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, số 2 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Thời gian họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau

12/04/2022

MTA: Báo cáo tài chính năm 2021