Tin tức & sự kiện

02/02/2023

MTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

MTG: Thông báo điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022 MTG

09/01/2023

MTG: Thay đổi nhân sự

05/01/2023

MTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/12/2022

MTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/12/2022

MTG: Thay đổi nhân sự

08/12/2022

MTG: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

01/12/2022

MTG: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

29/11/2022

MTG: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

18/11/2022

MTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/11/2022

MTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/11/2022

MTG: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Phúc giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Ông Trần Duy Luân

09/11/2022

MTG: Bổ nhiệm Ông Trần Duy Luân giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Phan Công Quyền

01/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTG của CTCP MT Gas như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng trên Website Công ty theo đúng quy định
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng trên Website Công ty theo đúng quy định
          - Nội dung họp: TCPH sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng trên Website Công ty theo đúng quy định

21/10/2022

MTG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/10/2022

MTG: Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường

13/10/2022

MTG: CBTT ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội Cổ đông bất thường

26/07/2022

MTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

MTG: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2022

24/06/2022

MTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022