Tin tức & sự kiện

26/07/2022

MTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

MTG: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2022

24/06/2022

MTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

MTG: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

MTG: Quyết định Hội đồng quản trị

04/04/2022

MTG: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTG của CTCP MT Gas như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng lên Website Công ty theo đúng quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng lên Website Công ty theo đúng quy định.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ gửi đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng lên Website Công ty theo đúng quy định.

22/03/2022

MTG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

MTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

MTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/12/2021

MTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/12/2021

MTG: Thay đổi nhân sự

08/12/2021

MTG: Thay đổi nhân sự

01/12/2021

MTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

19/10/2021

MTG: Vũ Minh Trí không còn là cổ đông lớn

15/10/2021

MTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Minh Trí

01/07/2021

MTG: Thông báo hợp đồng kiểm toán 2021

01/07/2021

MTG: Thông báo hợp đồng kiểm toán 2021

24/05/2021

MTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

10/05/2021

MTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông