Tin tức & sự kiện

10/09/2023

BCTC 2022 MTH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 7 tỷ đồng.

28/07/2023

MTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTH của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2023

MTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/04/2023

MTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

MTH: Thay đổi nhân sự

12/04/2023

MTH: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

MTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

MTH: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

14/03/2023

MTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

MTH: Công bố thông tin bất thường về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2023

02/02/2023

MTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/12/2022

MTH: Thông báo đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

25/11/2022

MTH: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/11/2022

MTH: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu

07/11/2022

MTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu

12/08/2022

MTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

MTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

MTH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/05/2022

MTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt