Tin tức & sự kiện

05/12/2022

MTH: Thông báo đăng ký (thay đổi) mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

25/11/2022

MTH: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/11/2022

MTH: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu

07/11/2022

MTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu

12/08/2022

MTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

MTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

MTH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTH của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

MTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

MTH: Công bố thông tin bất thường về ngày chốt DSCĐ để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021

27/04/2022

MTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

MTH: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

MTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

MTH: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTH của CTCP Môi trường đô thị Hà Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/03/2022

MTH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/02/2022

MTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

15/12/2021

MTH: Thay đổi nhân sự

19/11/2021

MTH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

02/08/2021

MTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021