Tin tức & sự kiện

23/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTV của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/11/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu), bắt đầu từ ngày 10/11/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/09/2023

MTV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

21/09/2023

MTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2023

MTV: Thay đổi nhân sự

19/07/2023

MTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/06/2023

MTV: Thay đổi nhân sự

19/06/2023

MTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/06/2023

MTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTV của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo theo thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: tại TP Vũng Tàu (địa chỉ cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp).
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

15/05/2023

MTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

MTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

MTV: Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 MTV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

24/03/2023

MTV: Thay đổi nhân sự

23/03/2023

BTW: V/v: công bố thông tin việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty (giao dịch người nội bộ, người có liên quan)

23/03/2023

MTV: Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

MTV: Báo cáo thường niên 2022

30/01/2023

MTV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

MTV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

04/01/2023

MTV: Bổ nhiệm lại Ông Phan Xuân Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc