Tin tức & sự kiện

04/01/2023

MTV: Thay đổi nhân sự

24/08/2022

MTV: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTV của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu), bắt đầu từ ngày 08/09/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/08/2022

MTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

MTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2021

11/07/2022

MTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/06/2022

MTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

MTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTV của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 07/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: tại TP Vũng Tàu (địa chỉ cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp).
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

29/04/2022

MTV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

MTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/03/2022

MTV: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

MTV: Báo cáo thường niên 2021

23/02/2022

MTV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

11/01/2022

MTV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/12/2021

MTV: Thay đổi nhân sự

01/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTV của CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 25/11/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

20/10/2021

MTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/10/2021

MTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2021

MTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021