Tin tức & sự kiện

18/01/2023

NAP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

24/10/2022

NAP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAP của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong các ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 12/09/2022). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

11/08/2022

NAP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

NAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2022

NAP: Điều chỉnh ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

03/08/2022

NAP: Điều chỉnh thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

27/07/2022

NAP: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/07/2022

NAP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

NAP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

NAP: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

06/05/2022

NAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

NAP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

NAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

NAP: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAP của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2021 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Các vấn đề liên quan khác.

25/03/2022

NAP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities

18/03/2022

NAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/03/2022

NAP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

NAP: Báo cáo tài chính năm 2021