Tin tức & sự kiện

11/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 87 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,87%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 87 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kể từ ngày 25/08/2022 và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;

05/08/2022

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2022

NAU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

26/04/2022

NAU: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

NAU: Báo cáo tài chính năm 2021

08/04/2022

NAU: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/07/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 81 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,81%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 81 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền cổ tức tại Phòng kế toán tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, bắt đầu từ ngày 10/08/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;

16/07/2021

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/07/2021

NAU: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/07/2021

NAU: Nghị quyết HĐQT

13/07/2021

NAU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/07/2021

NAU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

26/04/2021

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026

22/04/2021

NAU: Báo cáo tài chính năm 2020

22/04/2021

NAU: Nghị quyết HĐQT

17/03/2021

NAU: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

26/11/2020

Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 71 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,71%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 71 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/12/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền cổ tức tại Phòng kế toán tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, bắt đầu từ ngày 10/12/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;