Tin tức & sự kiện

31/07/2023

NAU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 205.6 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,056%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 205,6 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.
          - Thời gian thực hiện: 18/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kể từ ngày 18/08/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

19/07/2023

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/07/2023

NAU: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022

14/07/2023

NAU: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/06/2023

NAU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/06/2023

NAU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/05/2023

NAU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

NAU: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 NAU - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

14/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 360 Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

13/04/2023

NAU: Giải trình nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo và đưa ra phương án khắc phục

13/04/2023

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/04/2023

NAU: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2023

NAU: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NAU trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/04/2023

NAU: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

05/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

31/03/2023

NAU: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến báo cáo tài chính năm 2022

31/03/2023

NAU: Báo cáo tài chính năm 2022

02/02/2023

NAU: Báo cáo quản trị công ty năm 2022