Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 NAW - Một năm tăng trưởng đột phá.

31/01/2023

NAW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/11/2022

NAW: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP cấp nước Nghệ An

01/11/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch

31/10/2022

NAW: Về việc đưa cổ phiếu NAW ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

27/10/2022

NAW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/10/2022

NAW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

20/10/2022

NAW: Thông báo về việc hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu NAW

19/10/2022

NAW: CÔng bố hợp dồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

17/10/2022

NAW: Tạm dừng giao dịch trên HTGD Upcom đối với cổ phiếu của các tổ chức ĐKGD quy mô lớn chậm CBTT tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

14/10/2022

NAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

14/10/2022

NAW: Quy chế công bố thông tin

21/09/2022

NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

31/08/2022

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022

24/08/2022

NAW: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2. năm 2022

24/08/2022

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022

22/07/2022

NAW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

NAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022