Tin tức & sự kiện

21/09/2022

NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

31/08/2022

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022

24/08/2022

NAW: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2. năm 2022

24/08/2022

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2022

23/07/2022

NAW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

NAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

NAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/06/2022

NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

07/06/2022

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/05/2022

NAW: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/05/2022

NAW: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/05/2022

NAW: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/05/2022

NAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

NAW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

09/04/2022

NAW: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

NAW: Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An – Số 32 – đường Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
          - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.