Tin tức & sự kiện

26/08/2022

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

NBT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

NBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

NBT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

NBT: Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt

30/06/2022

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

NBT: Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch Lao động - tiền lương của Công ty năm 2022

27/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre từ ngày 07/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/06/2022

NBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/06/2022

NBT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021

07/06/2022

NBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

NBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

NBT: Báo cáo thường niên 2021

16/05/2022

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

NBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/04/2022

NBT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/05/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.

08/04/2022

NBT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/04/2022

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị