Tin tức & sự kiện

02/02/2023

NBT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 NBT - Lợi nhuận tăng 13,94% trong năm 2022.

04/01/2023

NBT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/01/2023

NBT: Công bố thông tin: Hợp đồng kiểm toán

30/12/2022

NBT: Thay đổi nhân sự

30/12/2022

NBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

28/12/2022

NBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre từ ngày 05/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/12/2022

NBT: Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2022 bằng tiền mặt

13/12/2022

NBT: Thay đổi nhân sự

07/12/2022

NBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/12/2022

NBT: Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng

05/12/2022

NBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/11/2022

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/12/2022.

31/10/2022

NBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/10/2022

NBT: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

26/10/2022

NBT: Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/10/2022

NBT: Công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tài chính năm 2021 Theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước

19/10/2022

NBT: Báo cáo tài chính quý 3/2022